en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας της Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του έργου «Δράση Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στη Δυτική Μακεδονία» με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
Περιλαμβάνονται εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πλήρη πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, είναι μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, βιβλία, ή κεφάλαια βιβλίων.
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται, με απλό και εύληπτο τρόπο, όλες οι βασικές έννοιες σχετικά με το ζήτημα της εγκατάστασης βιομηχανικής κλίμακας ΑΣΠΗΕ (Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Μια συμβολή της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σωστή χωροθέτηση και εκμετάλλευση των ΑΣΠΗΕ στον ελλαδικό χώρο, σε μια συγκυρία όπου προέχει η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
Στην έκδοση παρουσιάζεται η ανάλυση των πληθυσμιακών δεδομένων από όλα τα διαχειμάζοντα στην Ελλάδα είδη χηνομόρφων (Anseriformes) και της Φαλαρίδας (Fulica atra) κατά τη διάρκεια των Μεσοχειμωνιάτικων Kαταμετρήσεων Yδροβίων Πουλιών (1968 - 2006).
Ο πιο σύγχρονος και ενημερωμένος Οδηγός αναγνώρισης των πουλιών της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ευρώπης και των περιοχών γύρω από τη Μεσόγειο μόλις κυκλοφόρησε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, τον βιότοπο, την κατανομή, την εμφάνιση και τη φωνή για 1.000 σχεδόν είδη, μέσα από χάρτες και 3.500 εικόνες! Ουσιαστικά πρόκειται για μια «εγκυκλοπαίδεια πουλιών», κατάλληλη για κάθε επαγγελματία του κλάδου, φοιτητή, ορνιθοπαρατηρητή ή απλώς φυσιολάτρη!
O Οδηγός “Birding in Greece” περιλαμβάνει 33 ορνιθολογικά σημαντικές περιοχές και έχει στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους παρατηρητές πουλιών, φωτογράφους άγριας φύσης και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να γνωρίσει την ελληνική ορνιθοπανίδα.
Η παρούσα έκδοση συγκεντρώνει όλο τον όγκο δεδομένων που έχει συλλεχθεί εδώ και 20 χρόνια από την έρευνα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στις ελληνικές θάλασσες και παρουσιάζει τις σημαντικότερες περιοχές που έχουν αναγνωριστεί. Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους πληθυσμούς των θαλασσοπουλιών στις ελληνικές θάλασσες, τις απειλές που αντιμετωπίζουν, καθώς και αναλυτική περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων.
Δεκαπέντε χρόνια μετά τον πρώτο κατάλογο των ελληνικών ΙΒΑ και μια δεκαετία μετά την πανευρωπαϊκή έκδοση του BirdLife International (Heath and Evans 2000), το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό σχετικά με την δημοσίευση της ορνιθολογικής αξίας των IBA στην Ελλάδα. Στόχος της νέας έκδοσης των ΙΒΑ της Ελλάδας είναι μεταξύ άλλων η δημοσίευση επικαιροποιημένων δεδομένων σχετικά με την ορνιθολογική αξία των περιοχών, η προώθηση της προστασίας τους και των απειλούμενων ειδών της Ελλάδας στο ευρύ κοινό και τις αρμόδιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, αλλά να χρησιμεύσει και σαν οδηγός για όσους ενδιαφέρονται για την παρατήρηση πουλιών και τον οικοτουρισμό.
Το βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1996 και επανεκδόθηκε το 2012 με τη συνεισφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέα στοιχεία και υλικό. Σκοπός του είναι να αναδείξει μέσα από τον γοητευτικό κόσμο των πουλιών τον φυσικό χαρακτήρα του Αιγαίου.
Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, επικαιροποιήθηκε ύστερα από 17 χρόνια από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και WWF Ελλάς. Περιλαμβάνει στοιχεία για σπονδυλόζωα (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά) αλλά και, για πρώτη φορά στη χώρα μας, θαλάσσια και χερσαία ασπόνδυλα είδη (ανθόζωα, χερσαία σαλιγκάρια, αράχνες, ισόποδα, λεπιδόπερα, κολεόπτερα, οδοντόγναθα κ.ά).
Στην ανασκόπηση των δράσεων διατήρησης της Ορνιθολογικής για το 2009, περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο οι κύριες δράσεις διατήρησης που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009 ομαδοποιημένες σε γενικές ενότητες, ενώ σε κάθε δράση περιλαμβάνεται και αγγλική περίληψη. Το 2009 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την Ορνιθολογική, αφού κατά τη διάρκειά του υλοποιήθηκαν ή ξεκίνησε η υλοποίηση πολύ σημαντικών και μεγάλων προγραμμάτων/ δράσεων. Στις δράσεις που ολοκληρώθηκαν το 2009 περιλαμβάνονται εκδόσεις και προγράμματα ιδιαίτερα σημαντικά για το δίκτυο των ελληνικών IBA και ΖΕΠ, προγράμματα διατήρησης απειλούμενων ειδών, όπως τα θαλασσοπούλια, η Νανόχηνα και ο Ασπροπάρης, δράσεις έρευνας και παρακολούθησης ειδών και περιοχών, εθελοντικά προγράμματα καταγραφών, δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές, πολιτική και τοπικές συνεργασίες, καθώς και ερευνητικές εργασίες και διατριβές με την υποστήριξη της Ορνιθολογικής.
Επιτέλους, έμπειροι αλλά και αρχάριοι παρατηρητές πουλιών θα έχουν πλέον το απαραίτητο εργαλείο, προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητα αναγνώρισης και παρατήρησης ειδών. Στην έκδοση αυτή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας περιγράφονται όλα τα είδη πουλιών που απαντώνται στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Κύπρο, καθώς και στις γειτονικές περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Το βιβλίο έχει γραφεί και εικονογραφηθεί από τους πιο αναγνωρισμένους ειδικούς στα πουλιά της Ευρώπης και έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά με την επιμέλεια της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Η κτηνοτροφία στις προστατευόμενες περιοχές αρκετές φορές αναφέρεται είτε ως πρόβλημα, είτε ως μέσο για τη διαχείριση της βλάστησης με στόχο τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή ενδιαιτημάτων. Το παρόν αποτελεί ένα καλό εργαλείο για κάθε διαχειριστή.
Τα πτηνά αντιδρούν με ιδιαίτερη ευαισθησία στις παραμικρές μεταβολές των βιοτόπων στους οποίους διαβιούν, γι'ατυό και θεωρούνται από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες της υγείας του του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ο "Συνοπτικός οδηγός" μαζί με το Αρχείο Εργασιών που αποτελείται από 996 επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες καταχωρημένες στη Βάση Δεδομένων Εργασιών, αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα.
Η ορνιθοπανίδα των Κυθήρων, παρ'όλη τη σπουδαιότητα και του ίδιου του νησιού, αλλά και της γύρω περιοχής, είναι αλήθεια πως δεν είχε μελετηθεί στο παρελθόν. Το βιβλίο όμως αυτό έρχεται να συμπληρώσει το κενό, να περιγράψει την εκεί ορνιθοπανίδα και κυρίως να αποδείξει τη μεγάλη σπουδαιότητα του χώρου για την μετανάστευση και όχι μόνο, των πουλιών.
Μια νέα και πρωτότυπη έκδοση αφιερωμένη στα πουλιά έρχεται να εμπλουτίσει τα γραπτά κείμενα που αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τη "Θεσσαλονίκη των πουλιών", ένα βιβλίο που εκδόθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με την υποστήριξη του οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης "Θεσσαλονίκη 97" και αναφέρεται αποκλειστικά στα πουλιά που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στην πόλη.
Το βιβλίο αυτό είναι ταυτόχρονα μια γνωριμία με τα πουλιά και τους βιοτόπους της χώρας μας και ένα εγχειρίδιο γι’αυτούς που ενδιαφέρονται να δράσουν αποτελεσματικά για την προστασία τους. Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την προστασία της φύσης, σε ερασιτέχνες ορνιθολόγους, σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και σε επιστήμονες. Παράλληλα, αποτελεί την συμβολή της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Αγώνα για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους
Το βιβλίο "Περί της χρησιμότητας των πτηνών" αποτέλεσε για όλους εμάς μια έκπληξη όταν ανακαλύφθηκε στα ράφια της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης. Και αυτό γιατί είναι ίσως το πρώτο και μοναδικό βιβλίο για την προστασία των πουλιών που γράφτηκε το 1879 και όμως παραμένει θεματικά επίκαιρο. Μέσα από το οδοιπορικό των αναγνωστών του στα δάση και τους αγρούς προσεγγίζει τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των ανθρώπων για τα πτηνά, το κυνήγι και τη θανάτωση τους, την καταστροφή των φωλιών και την αφαίρεση αυγών και νεοσσών, καθώς και τη σύλληψη των πτηνών με παγίδες και δίκτυα, που ακόμα και σήμερα συζητώνται και αποτελούν μέρος της δράσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Το βιβλίο αυτό είναι ένας βασικός οδηγός γνωριμίας με τους φτερωτούς "συμπατριώτες" μας. Τα είδη παρουσιάζονται σύμφωνα με την ταξινομική τους σειρά και όχι αλφαβητικά. Έτσι οι φωτογραφίες συγγενικών ειδών, που μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους, βρίσκονται δίπλα-δίπλα για να μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα τις διαφορές τους. Όπως όμως θα διαπιστώσετε αμέσως από τις φωτογραφίες πολλά είδη μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους ώστε η διάκρισή τους μπορεί να γίνει μόνο με τη κάποια γνωρίσματα που περιγράφονται στο κείμενο που συνοδεύει κάθε φωτογραφία.
Το ότι η Ελλάδα, παρά το μικρό της μέγεθος, αποτελεί πολύτιμο βιολογικό απόθεμα της Ευρώπης, είναι αρκετά γνωστό. Είναι επίσης γνωστό ότι αυτή η ιδιαιτερότητα, ο μεγάλος πλούτος της ελληνικής Φύσης, οφείλεται στη γεωμορφολογική ποικιλία και στο ήπιο κλίμα μας που διαμορφώνουν ένα μικρής κλίμακας αλλά συνεχώς εναλλασσόμενο τοπίο. Αυτή η ιδιαιτερότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα δέχεται επιδράσεις από διαφορετικούς μεταξύ τους κόσμους, την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική.
Για τη συγγραφή του βιβλίου εργάστηκαν πολλοί Έλληνες - και μερικοί ξένοι - ειδικοί στις διάφορες ομάδες σπονδυλωτών. Μετά τη γενική εισαγωγή, δίδονται μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις για κάθε ομάδα ζώων και ακόλουθεί η παράθεση στοιχείων για κάθε είδος ζώου και η κατάταξη του σε μια από τις καθιερωμένες κατηγορίες κινδύνου.
Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αλλά και οποιοσδήποτε άλλος αναγνώστης αυτού του βιβλίου βασικές γνώσεις για τη ζωή των πουλιών, το ρόλο τους στη φύση, τους κινδύνους που τα απειλούν και να γνωρίσουν μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά πουλιά της χώρας μας. Μέσα από τη για τα πουλιά θα κατανοήσουν γενικότερα τη λειτουργία της φύσης, θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος αναλλοίωτου, θα ευαισθητοποιηθούν και όταν χρειστεί θα βοηθήσουν στην ουσιαστική προστασία του.
Νέα
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015
Ο καλύτερος Οδηγός Αναγνώρισης σε αναθεωρημένη έκδοση
Ο πιο σύγχρονος και ενημερωμένος Οδηγός αναγνώρισης των πουλιών της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ευρώπης και των περιοχών γύρω από τη Μεσόγειο μόλις κυκλοφόρησε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, τον βιότοπο, την κατανομή, την εμφάνιση και τη φωνή για 1.000 σχεδόν είδη, μέσα από χάρτες και 3.500 εικόνες!
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014
Ο Οδηγός αναγνώρισης «Τα πουλιά της Θεσσαλονίκης» που εκδόθηκε σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους παρατηρητές των πουλιών της Θεσσαλονίκης.
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014
Travel Guide to birdwatching sites in Greece
O Οδηγός “Birding in Greece” περιλαμβάνει 33 ορνιθολογικά σημαντικές περιοχές και έχει στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους παρατηρητές πουλιών, φωτογράφους άγριας φύσης και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να γνωρίσει την ελληνική ορνιθοπανίδα.
Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr