en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Λάμπρος Λογοθέτης
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων (Ε.Α.Ο.Π.) ιδρύθηκε τον Δεκέμβρη του έτους 2004. Αποτελεί κοινή δραστηριότητα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.) και του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών (Ε.Κ.Δ.Π.), αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα από τους 2 αυτούς φορείς.

Βασικοί σκοποί της Επιτροπής

Οι βασικοί σκοποί της Ε.Α.Ο.Π. είναι η συστηματική παρακολούθηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων που αφορούν:

 • εμφάνιση νέων ή σπάνιων ειδών πουλιών στην Ελλάδα,
 • ασυνήθιστα μεγάλες συγκεντρώσεις πουλιών όλων των ειδών,
 • εμφανίσεις ειδών εκτός της κύριας περιοχής κατανομής τους,
 • εμφανίσεις ειδών εκτός των περιόδων φυσιολογικής παρουσίας τους στην χώρα μας.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή :

 1. Συντάσσει κατάλληλα έντυπα καταγραφής ορνιθολογικών παρατηρήσεων.
 2. Συλλέγει όλες τις παρατηρήσεις που κρίνει ότι είναι ενδιαφέρουσες, ακόμα και αυτές που δεν γνωστοποιήθηκαν αρχικά σε αυτήν.
 3. Παραλαμβάνει τα έντυπα καταγραφής που υποβάλλονται σε αυτήν και παρέχει αμερόληπτη αξιολόγηση τους, που βασίζεται στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και εμπειρία.
 4. Ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα αναγνώρισης και κατανομής πουλιών όπως και της συστηματικής.
 5. Διατηρεί ένα αρχειακό υλικό των εντύπων-παρατηρήσεων, με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία (φωτογραφίες, σκίτσα, κ.α.).
 6. Συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και μελέτη των πουλιών, δημοσιοποιώντας στοιχεία που αναφέρονται στην παρουσία και στην εξάπλωση τους στον ελληνικό χώρο.
 7. Ενημερώνει τα μέλη της Ορνιθολογικής και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο για ότι καινούργιο προκύπτει σχετικά με παρατηρήσεις πουλιών που προσθέτουν νέα δεδομένα στη γνώση για την Ελληνική ορνιθοπανίδα
 8. Ενημερώνει την Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και ζητάει τη συμβολή και την συνεργασία της όταν κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες, όπως επίσης και κάθε άλλου ατόμου ή φορέα μπορεί να συμβάλλει στο έργο της.
 9. Επεξεργάζεται τον κατάλογο των ειδών πουλιών της Ελλάδας, τον οποίο παρακολουθεί, συμπληρώνει και αναθεωρεί αν κριθεί αναγκαίο, με βάση τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα αναγνώρισης πουλιών και συστηματικής.

Ο αρχικός κατάλογος της Επιτροπής βασίστηκε στο βιβλίο των Γ.Χανδρινού-Τ.Ακριώτη «The Birds of Greece», Helm, 1997 και περιλαμβάνει 422 είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα μέχρι την 31/12/1995.

Λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι επταμελής και τα μέλη της είναι ισότιμα. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι καταρχήν πενταετούς διάρκειας αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση αν κάποιο μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση αποχώρησης, η Επιτροπή αποφασίζει για κάθε νέο μέλος που θα την απαρτίζει. Μπορεί ακόμα αν επιθυμεί, να αυξήσει στο μέλλον τον αριθμό των μελών της, εφόσον κρίνει ότι η αύξηση αυτή θα οδηγήσει σε πιο εύρυθμη λειτουργία του έργου της. Η Επιτροπή διατηρεί ένα αριθμό συνεργατών που παρέχουν μόνιμη υποστήριξη στις δραστηριότητές της ή αποτελούν συμβούλους σε ειδικούς τομείς.

Η Ε.Α.Ο.Π. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος.

Με την υπάρχουσα επταμελής σύνθεση, απαρτία έχει ορισθεί ότι υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη.

Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ενός εντύπου λαμβάνεται με ομοφωνία των παρόντων μελών.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να ληφθεί η γνώμη ειδικού (εντός ή εκτός Ελλάδας), αν κρίνει ότι θα βοηθήσει στην αξιολόγηση μιας παρατήρησης.

Ένα έντυπο που έχει αρχικά απορριφθεί, επαναξιολογείται μόνο αν παρουσιαστούν νέα στοιχεία, που προέκυψαν από δεύτερο αιτούντα, και βοηθούν στην καλύτερη αξιολόγηση του.

Τα έντυπα μπορεί να είναι υπό μορφή έκθεσης που συντάσσεται από τον παρατηρητή, ή υπό μορφή του εντύπου της Ε.Α.Ο.Π.. Ο αιτών οφείλει :

 1. Να παρέχει μια πλήρη περιγραφή του(ων) πουλιού(ων) και τις περιστάσεις της παρατήρησης, αναλύοντας τα κριτήρια προσδιορισμού (αναγνώρισης).
 2. Να προσαρτήσει τα αντίγραφα των σημειώσεων, των σκίτσων, των φωτογραφιών και κάθε άλλου διαθέσιμου υλικού.
 3. Να ονομάσει άλλους συμπαρατηρητές του, ικανούς να επιβεβαιώσουν την παρατήρηση.

Ενημέρωση - Επικοινωνία

Οι αποφάσεις της επιτροπής, αποδοχή ή απόρριψη παρατηρήσεων, δημοσιοποιούνται μέσω των γραπτών ή ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει η Ε.Α.Ο.Π. και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αρχικά στους αιτούντες και στη συνέχεια σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους.

Επίσης στο τέλος κάθε χρόνου δίνεται στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση της Ε.Α.Ο.Π., που περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις της για αποδοχή ή απόρριψη παρατηρήσεων, την ενημέρωση του καταλόγου των πουλιών της Ελλάδας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχει πραχθεί από αυτήν.

Το αρχείο της Επιτροπής φυλάσσεται προσωρινά στο αθηναϊκό γραφείο της Ορνιθολογικής. και είναι εμπιστευτικό, δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Μπορεί όμως να τεθεί στην διάθεση των όποιων ενδιαφερομένων ύστερα από σχετική έγκριση της Επιτροπής και σε καμία περίπτωση χωρίς αυτήν.

Η επικοινωνία με την επιτροπή γίνεται μέσω της Τ.Θ 3994, Τ.Κ. 10210, Αθήνα, με την απαραίτητη σημείωση: παραλήπτης να γράφεται η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (στην οποία ανήκει η θυρίδα) και σε υποσημείωση για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων. Ακόμα μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων birds@ornithologiki.gr και hellenicbirds@yahoo.gr.

Σύνθεση της Επιτροπής

Γιώργος Χανδρινός, Πρόεδρος
Νίκος Προμπονάς, Γραμματέας
Κώστας Παπακωνσταντίνου, Μέλος
Μιχάλης Δρετάκης, Μέλος
Αποστόλης Χριστόπουλος, Μέλος
Νίκος Σαμαριτάκης, Μέλος
Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Μέλος
 

Μόνιμοι συνεργάτες της Επιτροπής είναι οι : Τριαντάφυλλος Ακριώτης, Γιάννης Τσουγκράκης, Didier Vangeluwe, Χρήστος Βλάχος, Ελένη Γαληνού, Πασχάλης Δουγαλής, Τάκης Λατσούδης, Ελένη Μακρυγιάννη, Νίκος Πέτρου, Κλαίρη Παπάζογλου, Δημήτρης Μπερτζελέτος, Θόδωρος Κομηνός και Μαρία Δημάκη.
 

Σπάνια πουλιά της Ελλάδας: photo gallery

Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Ελληνικό Κέντρο Δακτυλιώσεων
Copyright © 2024 Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία