en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Μ.Γούλα, Γ.Πάρτσας
12 Αυγούστου 2014
Συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου στη Ζάκυνθο κατά της παράνομης θανάτωσης των μεταναστευτικών πουλιών

Για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών που φιλοξενούν τα ίδια είδη πουλιών και εντάσσονται στην ίδια μεταναστευτική διαδρομή, τον αντίκτυπο που έχει η κλιματική αλλαγή τόσο στον πληθυσμό όσο και στις μεταναστευτικές οδούς των πουλιών, την επικέντρωση της προσοχής σε δυνάμει ή εν ενεργεία φθίνοντα κοινά είδη (π.χ. Τρυγόνι) και όχι αποκλειστικά σε απειλούμενα, αλλά και τη θέσπιση και ανάπτυξη κοινών συμφωνιών με την κυνηγετική κοινότητα στις χώρες της Μεσογείου συζήτησαν μεταξύ άλλων περιβαλλοντικές οργανώσεις, αρχές επιβολής του νόμου από τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο και η κυνηγετική κοινότητα στο Διεθνές Συνέδριο για τις Βέλτιστες Πρακτικές Αντιμετώπισης της Παράνομης Θανάτωσης Μεταναστευτικών Πουλιών που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στη Ζάκυνθο στις 26-27 Ιουνίου 2014.

Στο Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ «Ασφαλή Καταφύγια για τα Άγρια πουλιά: Αλλάζοντας κοινωνικές αντιλήψεις για τη λαθροθηρία στη Β. Μεσόγειο για την προστασία της ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας», εξετάστηκαν σχετικές βέλτιστες πρακτικές, καθώς και μελλοντικές δράσεις στους τομείς της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, της παρακολούθησης της παράνομης θανάτωσης μεταναστευτικών πουλιών και της επιβολής του νόμου.

Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη πραγματοποιείται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εκστρατειών με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς το φαινόμενο και τις επιπτώσεις της παράνομης θανάτωσης πουλιών. Ωστόσο, η ενημέρωση παραμένει ανεπαρκής σε τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και σε χώρες όπου τα μεταναστευτικά πουλιά διαχειμάζουν και αναπαράγονται. Ο συντονισμός των επικοινωνιακών προσπαθειών πρέπει να βελτιωθεί, ενώ μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερος εάν οι επικοινωνιακοί στόχοι καταστούν σαφέστεροι και οι εκστρατείες υλοποιούνται σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, η παρακολούθηση της παράνομης θανάτωσης πουλιών στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή γίνεται με διάφορες μεθόδους, ανάλογα με το είδος της παράνομης πρακτικής και της προτεραιότητας που δίνει η εκάστοτε χώρα στο ζήτημα. Ομοίως η δημιουργία μιας κοινής πρότυπης βάσης δεδομένων με επιστημονικά και αξιόπιστα στοιχεία, με χρήση κοινών πεδίων, ώστε να αντιπαραβληθούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες (καθορισμένες ή όχι, μικρής ή μεγάλης έκτασης περιοχές κ.λπ.) όπου παρατηρούνται φαινόμενα παράνομης θανάτωσης και παγίδευσης θα έλυνε το πρόβλημα.

Κύριος στόχος όμως της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και των προσπαθειών παρακολούθησης είναι η αποτελεσματική επιβολή του νόμου. Δυστυχώς, τα επίπεδα κατάλληλης και αποτελεσματικής επιβολής του νόμου στις χώρες της Μεσογείου ποικίλουν σημαντικά. Για το λόγο αυτό, η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης μεταναστευτικών πτηνών σε εθνικό επίπεδο, στην οποία θα εντάσσονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και θα συζητούνται μεταξύ άλλων:ο συντονισμός των αρχών σε εθνικό επίπεδο,η ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με την παράνομη θανάτωση μεταναστευτικών πουλιών η δημιουργία ενιαίου συστήματος για (διαδικτυακές/βασιζόμενες στον ιστό /βασιζόμενες σε εφαρμογές) αναφορές,η έκδοση στατιστικών στοιχείων και αναφορών, αλλά και η διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο των συναντήσεις εργασίας για αστυνομικές, ναυτιλιακές και δασικές αρχές, καθώς επίσης και για θηροφύλακες κρίνονται απολύτως απαραίτητες. Τα αρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με τους δασικούς φορείς οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες ή να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των προαναφερθέντων.

Οι συμμετέχοντες σκοπεύουν να συναντηθούν εκ νέου σε μια μελλοντική παρόμοια διεθνή εκδήλωση, η οποία θα υλοποιηθεί τοπικά, για την προώθηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με την παράνομη θανάτωση των πουλιών. Παράλληλα, τα επόμενα βήματα συντονισμού των προσπαθειών παρακολούθησης μπορούν να συζητηθούν κατά τη συνάντηση εργασίας της BirdLife International, τον Φεβρουάριο του 2015.

 

Το ταξίδι είναι ζωή

LIFE Leaving is Living

LIFE+11 INF/IT/000253
Αλλάζοντας τις κοινωνικές αντιλήψεις για τη λαθροθηρία στη βόρεια Μεσόγειο
με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr